Postgraduaat Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Wil je extra aandacht besteden aan de opvang en opvolging van anderstalige nieuwkomers? Wil je als school een (semi-geïntegreerde) onthaalklas inrichten of wil je de mogelijkheden van je onthaalonderwijs verbreden? Ben je op zoek naar manieren om de taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren zodat ze vlotter aansluiting vinden bij hun medeleerlingen, de klas, de school en de bredere gemeenschap? Dan is deze opleiding iets voor jou!

In dit postgraduaat reiken we bouwstenen en praktische handvatten aan voor scholen die het onthaal van anderstalige nieuwkomers kwalitatief willen uitbouwen.

Het postgraduaat wordt in academiejaar 2022-2023 jammer genoeg niet ingericht. 

Postgraduaat Onthaalonderwijs
Programma

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot klas-, zorg- en onthaalleerkrachten, zorgcoördinatoren, … uit het basis- en secundair onderwijs.

Ervaring met anderstalige nieuwkomers is geen vereiste.

Opbouw

Het programma omvat 20 studiepunten en is opgebouwd uit 5 modules.

 1. Onthaalonderwijs van anderstalige nieuwkomers
 2. Bouwstenen van een krachtige taalleeromgeving 
 3. Didactische principes
 4. Verdieping en verbreding
 5. Praktijkcomponent

Bepaal je eigen traject

Vanaf academiejaar 2022-2023 kan je :

 • het volledige programma volgen: de 5 modules vormen het postgraduaat Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
 • één of meerdere modules volgen, met uitzondering van de praktijkcomponent. Deze laatste module kan enkel gevolgd worden als je kiest voor het volledige postgraduaat.

Onthaalonderwijs van anderstalige nieuwkomers

Vanuit een persoonlijke getuigenis en een bezoek aan een asielcentrum verkennen we de beginsituatie van anderstalige nieuwkomers. Wat is hun verhaal, wat zijn hun noden, ...? Welke organisaties zijn betrokken bij de opvang van anderstalige nieuwkomers? Hoe organiseren we onthaalonderwijs? Wat is het wettelijke kader? Hoe bepalen we de beginsituatie van een nieuwkomer? Welke doelen streven we na? We verkennen ontwikkelingsdoelen, leerplannen en eindtermen. We staan stil bij de voorwaarden voor een succesvol taalverwervingsproces

Bouwstenen van een krachtige taalleeromgeving

We focussen eerst en vooral op het belang van een positief en veilig klas- en schoolklimaat en hoe je dit in je klas- en schoolstructuur kan implementeren. Daarnaast zoomen we in op de ontwikkeling van talige en sociale competenties. We onderzoeken betekenisvolle taaltaken. Welke opdrachten zijn al dan niet geschikt voor het onthaalonderwijs? Welke vragen kun je wel of niet stellen? Je leert hands-on hoe je taaltaken opstelt en verwachtingen expliciteert. Ten slotte focussen we op de ondersteunende rol van de leerkracht met aandacht voor kwaliteitsvolle interactie. 

Didactische principes

We maken kennis met en ontdekken verschillende didactische werkvormen, materialen en methodes die de klaspraktijk kunnen verrijken. Welke methodieken kunnen we inzetten om nieuwkomers te ondersteunen? Hoe kunnen we differentiëren in de beschikbare materialen? Hoe bouwen we een doelgerichte lessenreeks op? 

We gaan dieper in op doelgericht en handelingsgericht werken. Hoe brengen we het leerproces in kaart? Moeten we toetsen afnemen? Moeten we een rapport maken? Je leert een handelingsplan opstellen, doelen formuleren,  materialen en werkvormen selecteren om je doelen te bereiken. Je leert verschillende competenties breed evalueren en hierover rapporteren naar verschillende partijen (kind, ouders, andere leerkrachten, CLB,…).

Verdieping en verbreding

Tijdens deze module neem je deel aan volgende workshops:

 • Alfabetiseren en vlot en vloeiend lezen 
 • Sterke didactiek voor begrijpend leesonderwijs: sleutels voor sterk leesonderwijs 
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden OKAN en vervolgschoolcoaching 

Daarnaast volg je 1 of meerdere workshops naar keuze in functie van je eigen interesse en noden:

 • Activerende werkvormen in taalonderwijs 
 • Interactief lezen: spreekvaardigheid stimuleren met behulp van tekstmateriaal 
 • Uitspraakremediëring bij anderstaligen 

Praktijkcomponent

Tijdens deze opleiding doe je veel meer dan enkel les volgen. Het praktische luik van de opleiding bestaat uit 18 uur stage in een praktijkschool naar keuze of in één van de door ons geselecteerde stageplaatsen (Aalst, Brussel of Gent).

De stage omvat:

 • een participerende observatiestage (9 uur)
 • een actieve stage (9 uur): onder begeleiding van de coaches werk je een thematisch miniproject uit.

Afsluitende intervisie

Docenten

Jona Hebbrecht is onderzoeker taal, docent taaldidactiek, taalcoach en ankerpersoon taalbeleid van de Bacheloropleiding Lager onderwijs van de Odisee hogeschool, campus Brussel. Ze werkte verschillende jaren voor het Huis van het Nederlands in Brussel en ontwikkelde daar haar expertise in taalbeleid en (tweede)taalverwerving. Haar onderzoek focus specifiek op leesbevordering en leesbeleid.

Hadewijch De Doncker geeft les rond differentiatie, diversiteit en thematisch werken binnen de Bacheloropleiding Lager onderwijs van de Odisee hogeschool, campus Brussel. Ze startte haar loopbaan bij Basiseducatie waar ze NT2-lessen gaf (alfa). Daarna werkte ze 6 jaar bij Foyer, als medewerker onderwijs en meertaligheid, waar ze eens per week NT2 bleef geven in Dar Al Amal.

Daarnaast nodigen we verschillende gastsprekers uit die vanuit hun expertise hun verhaal komen vertellen.

PG OKAN

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische info m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  Het postgraduaat wordt jammer genoeg niet ingericht in academiejaar 2022-2023.

  Er worden echter 2 belevingsdagen ingericht m.b.t. onthaalonderwijs. Meer info volgt binnenkort.

 • Studiegeld

  Het studiegeld is steeds inclusief digitaal lesmateriaal en gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Je wordt geëvalueerd aan de hand van een portfolio waarin je al je leerervaringen samenbrengt, zowel vanuit de lessen als vanuit de stage.

  Wie het postgraduaat volledig volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt het postgraduaatgetuigschrift 'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers' en verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt een getuigschrift Permanente Vorming en verwerft voor deze onderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen volgt en niet deelneemt aan de evaluatie, ontvangt een attest van deelname voor de gevolgde lessen.

 • Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest)

  De erkenning voor Betaald educatief verlof (Brussels Hoofdstedelijk gewest) werd aangevraagd.

  Vorig academiejaar gaf het postgraduaat recht op 45 uren.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kan je meteen inschrijven!

Meisje - luisterend naar muziek