Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur uit zich in een continue betrokkenheid en spontane dynamiek, maar evenzeer in een systematische kwaliteitscyclus ontwikkeld om de kwaliteit van opleidingen en ondersteunende diensten te borgen. 

Op deze pagina bundelen we alle verslagen van interne en externe reflectiemomenten, evenals de opvolgingsrapporten waarin je kan nagaan welke acties onze opleidingen ondernemen.  

Je vindt hieronder al onze opleidingen, ongeacht het type, in alfabetische volgorde terug. 

Organisatie en management header

De volledige opleiding betrokken

Onze opleidingsteams nemen de tijd om samen te reflecteren over hun onderwijskwaliteit en maken hun kwaliteitsprofiel op. Daartoe selecteert de opleiding tien kwaliteitskenmerken waarin ze ofwel uitblinken, ofwel op zullen inzetten de komende jaren. Deze selectie wordt eveneens voorgelegd aan en goedgekeurd door een aantal studenten uit de opleiding en de directie.

Je vindt de kwaliteitsprofielen van onze opleidingen binnenkort hieronder terug.

Beoordeling door onafhankelijke deskundigen

Om onze bacheloropleidingen te laten beoordelen, kiest Odisee voor een beoordeling door een onafhankelijk panel van deskundigen.

Voor die zogenaamde externe reflecties werken we samen met een extern evaluatieorgaan, VLUHR. Deze stelt een externe voorzitter, peer en werkveldvertegenwoordiger aan, de dienst Onderwijs en Kwaliteit stelt een interne onderwijsdeskundige (een collega uit een ander studiegebied) aan en de studentenraad vaardigt een studentenvertegenwoordiger af. 

Je vindt de verslagen van de externe reflecties hieronder terug. 

Accreditatie door onafhankelijke deskundigen

Aangezien onze graduaatsopleidingen nog maar recent zijn ingekanteld, doorlopen zij een accreditatieprocedure onder supervisie van de NVAO. Ook hier wordt er gewerkt met een commissie die bestaat uit enkele peers, vak- en onderwijsdeskundigen, een student en werkveldvertegenwoordiger.

Je vindt de verslagen van de accreditatieprocedures binnenkort hieronder terug. 

Terugblik met de directie

Het academiejaar volgend op het bezoek van de commissie, hebben de opleidingsverantwoordelijken een gesprek met enkele directieleden. Aan de hand van een rapport schetst ze hoe ze met de tips van de commissie en de outputs van de verschillende stappen aan de slag is gegaan.

Je vindt de opvolgrapporten hieronder, steeds één jaar na de externe reflectie, terug.