Correcte lengtebepaling van nasogastrische voedingssondes bij meerderjarige patiënten op hospitalisatieafdelingen in een algemeen ziekenhuis

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Correcte lengtebepaling van nasogastrische voedingssondes

Aangezien het plaatsen van een nasogastrische voedingssonde bij volwassenen niet zonder gevaar is (vb. aspiratie van maaginhoud in de longen of toedienen van sondevoeding in de longen) en een foutieve plaatsing kan leiden tot ernstige complicaties of overlijden, wordt in dit onderzoek de procedure m.b.t. het plaatsen van deze sondes geoptimaliseerd. Meer bepaald wordt er gekeken naar een correcte lengtebepaling van deze nasogastrische voedingssondes omdat literatuur aantoont dat de dagdagelijkse praktijk geen evidence based practice meer is.

 

dokter

Werkwijze

Door middel van een quasi-experiment wordt uitgezocht wat de meest accurate methode is om de correcte lengte van een nasogastrische voedingssonde te bepalen vooraleer deze effectief geplaatst wordt. De literatuur beschrijft een aantal methoden om de lengte van de sonde correct af te meten, maar veeleer blijft het hier bij theoretische concepten. Bedoeling van dit onderzoek is om de dagdagelijkse praktijk te vergelijken met het theoretisch concept dat het meest accuraat zou zijn als het op de lengtebepaling van een nasogastrische voedingssonde aankomt.

Om in het onderzoek, na de plaatsing van de sonde, de locatie van de tip van de nasogastrische voedingssonde zichtbaar te maken in het gastro-intestinaal stelsel (zowel in de interventie- als de controlegroep), wordt er gebruik gemaakt van medische beeldvorming, meer bepaald röntgenopnames. Recente literatuur toont namelijk aan dat het maken van röntgenopnames de gouden standaard is ter controle/lokalisatie van de tippositie van een nasogastrische sonde in het gastro-intestinaal stelsel. Het nemen van een röntgenopname is in veel ziekenhuizen reeds opgenomen in de standaardprocedure voor het plaatsen van een nasogastrische voedingssonde, echter wordt er bij de beoordeling meestal slechts gerapporteerd of de sonde gelokaliseerd zit in het maagdarmstelsel (zonder verdere differentiatie) of in het respiratoir stelsel.

Op basis van de verkregen resultaten zullen we in een tweede fase van het onderzoek een aantal educatiemaatregelen ontwikkelen. Ook bestuderen we of deze educatieve maatregelen leiden tot een gedragsverandering bij verpleegkundigen met als gevolg een verminderd risico op foutief geplaatste nasogastrische voedingssondes bij meerderjarige patiënten.

Verwachte output:

  • Ontwikkelen van een educatiepakket
  • Disseminatie (publicatie + presentaties) via ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) en/of VVIZV (Vlaamse Vereniging voor Intensieve Zorgen Verpleegkundigen)
Correcte lengtebepaling van nasogastrische voedingssondes

Onze partners

  • AZ Nikolaas (B)
  • Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent (B)

Wil je meer weten over dit project?