Vlaams opleidingsverlof

Net zoals het Betaald educatief verlof is het Vlaams opleidingsverlof  een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en in dat kader op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Je werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van je uren Vlaams opleidingsverlof (je gewettigde afwezigheid dus) aan bij de Vlaamse overheid via een digitaal platform.

Gent sfeerbeeld

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof (BEV) naar het Vlaams opleidingsverlof (VOV) goed. Doel is een doorgedreven digitalisering en een vereenvoudiging van de administratie. Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt voor Vlaanderen de regelgeving van het VOV in plaats van de regelgeving van het BEV. Enkel werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor VOV.

Wat is het VOV?

Net zoals het BEV is het VOV een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en in dat kader op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Je werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van je uren VOV (je gewettigde afwezigheid dus) aan bij de Vlaamse overheid via een digitaal platform.

Wie heeft recht op VOV?

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest

Privésector: werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Vlaams Gewest: de vestigingseenheid van de werknemer ligt in het Vlaams Gewest.

Minstens 50%: referentie is de maand september van het opleidingsjaar.

Opgelet! Check zeker via de opleidingsdatabank of de opleiding niet enkel recht geeft op VOV indien ze leidt tot een diploma met een hoger niveau dan je al bij de aanvang van de opleiding bezit. Als jijzelf en de opleiding die je volgt aan de wettelijke voorwaarden voldoen, kan je werkgever het VOV niet weigeren, maar je moet de afwezigheden wel in onderling overleg met je werkgever plannen.

Ik ben tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië. Heb ik dan ook recht op VOV?

Als je tewerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië heb je geen recht op VOV. Je blijft dus resulteren onder het systeem van BEV, met de daaraan verbonden rechten, reglementering én administratie.

Ik ben tewerkgesteld in Vlaanderen en had in 2019-2020 recht op BEV. Kan ik diezelfde opleiding met BEV verderzetten? Of moet ik overstappen op VOV?

Als je ten laatste schooljaar 2018-2019 startte met een opleiding met gebruik van BEV, kan je onder dezelfde voorwaarden deze opleiding verderzetten met gebruik van BEV, met de daaraan verbonden rechten, regelgeving én administratie (uiterlijk tot academiejaar 2020-2021). Dit is dus enkel mogelijk als je vorig academiejaar al met BEV studeerde én je ook dit academiejaar voor minimum 32 verplicht te volgen contacturen ingeschreven bent in diezelfde opleiding. Je kan er ook voor opteren om over te schakelen op VOV, met de nieuwe daaraan verbonden regelgeving. Als je in het verleden geen gebruik maakte van BEV, kan je nu dus geen BEV meer aanvragen. Je kan wel VOV aanvragen, als je aan de voorwaarden voldoet.

Welke opleidingen van Odisee en KU Leuven Campus Brussel geven recht op VOV?

Alle opleidingen die recht geven op het VOV worden gepubliceerd in de opleidingsdatabank (tik in het veld links op het scherm Odisee). Het betreft dag-, avond- en weekendopleidingen, opleidingen in hoger afstandsonderwijs (HAO) en werkplekleren (bv. stages). Je moet wel voor minstens 3 studiepunten ingeschreven zijn met een diploma- en/of een creditcontract.

Papier naast een laptop

Hoeveel uren VOV kan ik opnemen?

Je hebt per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en door het aantal studiepunten dat je in je ISP opneemt.

Je tewerkstellingspercentage:

• Het maximum van 125 uren wordt herleid in functie van je tewerkstellingspercentage (TWP). bv. TWP in september = 75%: Je hebt recht op 93,75 uren VOV bv. TWP in september = 100%: Je hebt recht op 125 uren VOV

• Als je 50% werkt met een vast uurrooster geldt er een bijkomende voorwaarde: Je hebt enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

Het aantal studiepunten in je ISP:

• Wie een professionele bacheloropleiding volgt, heeft recht op 4 uren VOV per opgenomen studiepunt.

• Wie een graduaatsopleiding volgt, heeft recht op 6 uren VOV per opgenomen studiepunt. 

Wanneer mag ik VOV opnemen?

Je kan je VOV opnemen vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

Hoe kan ik VOV aanvragen?

 1. 1

  Meld aan je onderwijsinstelling dat je gebruik wil maken van VOV

  Dit doe je door een mail te sturen naar sociaalstatuut@odisee.be

 2. 2

  Licht je werkgever in over je inschrijving voor een opleiding en over je vraag voor VOV

  Dat doe je aan de hand van je inschrijvingsattest dat je via e-mail krijgt bij je inschrijving. Dat attest moet je aan je werkgever bezorgen binnen 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever.

  Opgelet: op dit attest worden geen studiepunten vermeld, want die zijn pas definitief na goedkeuring van je ISP. Om aan je werkgever te laten weten voor hoeveel studiepunten je ingeschreven bent, zet je de volgende stappen:

  • nadat je vanaf 15 september je ISP ingevoerd hebt (status ‘ingediend’) bezorg je hiervan onmiddellijk een print aan je werkgever

  • nadien – als je ISP door Odisee goedgekeurd werd (status ‘goedgekeurd’) - bezorg je uiterlijk op 31 oktober aan je werkgever een attest dat je zelf kan downloaden via  https://student.odisee.be/mijnloket .Ga naar Mijn attesten (selfservice toepassing),

  Bij problemen neem je contact op met sociaalstatuut@odisee.be.

  Verder bezorg je aan je werkgever : -

  • KBO-nummer van Odisee: 0408.429.584 (voor studenten van Odisee)
  • Registratienummer van je opleiding – dat wordt in de opleidingsdatabank vermeld bij je opleiding (in het veldje links Odisee invullen)
 3. 3

  Bereken het aantal uren VOV

  Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan de uren samen in.

 4. 4

  Volg de opleiding nauwgezet

  Je volgt de opleiding ‘nauwgezet’ als je voor elk opleidingsonderdeel dat je in je ISP opgenomen hebt aan minimum 1 zittijd binnen het betreffende academiejaar deelneemt (slagen hoeft niet).

  De werknemer mag de opleiding opnieuw volgen (bissen) met recht op VOV, maar enkel in een volgend schooljaar, op voorwaarde dat hij niet geslaagd was in het vorige schooljaar. Trissen, een derde keer de opleiding volgen, mag sowieso niet. Tenzij men moet trissen door overmacht.

  Eénzelfde opleiding of module mag tijdens één schooljaar altijd maar één keer gevolgd worden met VOV.

  Let op: een werknemer die BEV gekregen heeft voor een bepaalde opleiding of module (één keer geslaagd of één keer niet geslaagd en één keer gebist), mag diezelfde opleiding of module niet nog eens volgen met VOV. De onderwijsinstelling wisselt deze gegevens over het afleggen van examens online uit via een digitaal platform. Als student hoef je hier zelf niets voor te doen.

Wat als ik mijn studies voortijdig stopzet?

De studiepunten vervallen vanaf de datum van uitschrijving. Of je op dat moment al dan niet aan examens deelgenomen hebt, is bepalend voor het aantal uren VOV waarop je recht hebt. Je kan je daarom in bepaalde gevallen beter uitschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen in plaats van voor de volledige opleiding. Hiervoor neem je best contact op met sociaalstatuut@odisee.be.

Als je niet deelneemt aan de eindbeoordeling of de opleiding stopzet, moet je dat onmiddellijk aan je werkgever en aan de studentenadministratie van je onderwijsinstelling laten weten.

Wat als ik mij inschrijf na 31 oktober?

Als je pas na 31 oktober ingeschreven bent, dan moet je je werkgever over je VOV inlichten binnen de 15 dagen na de inschrijving. Je volgt de procedure zoals hierboven omschreven.

Wat als mijn ISP wijzigt in de loop van het academiejaar?

Als je in de loop van het academiejaar meer of minder studiepunten opneemt dan oorspronkelijk voorzien was, moet je dit onmiddellijk aan je werkgever melden en hem onmiddellijk een print van het nieuwe goedgekeurde ISP bezorgen.

Je kan deze downloaden via https://student.odisee.be/mijnloket . Ga naar Mijn attesten (selfservice toepassing). Nadien volgt dan een herberekening van het aantal uren VOV waarop je (nog) recht hebt.

Wat als ik van werkgever verander?

Als je in de loop van het academiejaar van werkgever verandert, moet je je werkgever inlichten binnen de 15 dagen na de verandering van werkgever. Je volgt de procedure zoals hierboven omschreven.

Wat als ik in de openbare sector werk?

Alleen als je in de privésector werkt, heb je recht op VOV. Voor werknemers in de openbare sector geldt het Vormingsverlof.

Ik volg een HBO5-opleiding in afbouw? Heb ik recht op BEV of op VOV?

 • Als je met je HBO5-opleiding gestart bent vóór 1 september 2019 én al gebruik maakte van BEV, dan kan je je opleiding afwerken met BEV, met de daaraan verbonden rechten, regelgeving en administratie (uiterlijk tot academiejaar 2020-2021). Je kunt ook opteren voor VOV.
 • Als je met je HBO5-opleiding gestart bent vóór 1 september 2019 en nog geen gebruik maakte van BEV, kan je nu ook geen aanspraak meer maken op BEV. Je kan wel in aanmerking komen voor VOV, op voorwaarde dat je in Vlaanderen tewerkgesteld bent en je opleiding opgenomen is in de opleidingsdatabank.

Ik volg een graduaatsopleiding. Heb ik recht op BEV of op VOV?

Alle opleidingen volgen dezelfde regelgeving.

Wat na je diploma 2